společnosti Minion Interactive s.r.o., se sídlem Jiráskova 751/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 227 95 791, zapsaná pod spisovou značkou C 31816 ze dne 28. 07. 2012 u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Minion Interactive, s.r.o., se sídlem Jiráskova 16, Jablonec nad Nisou, 466 01, IČ: 227 957 91, DIČ: 227 957 91, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 31816 (dále také jako „MINION“, „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky, rámcové smlouvy, smlouvy o dílo a spolupráci, smlouvy o poskytování hostingu, smlouvy o poskytování servisních služeb a dalších smluv, pokud je v nich na tyto obchodní podmínky odkazováno (dále jen „Smlouva“), uzavíraných mezi společností MINION a třetí osobou (dále jen „Objednatel“; Objednatel a „MINION“, „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“ společně jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
 2. Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, je pojmem „Plnění“ míněno plnění společnosti MINION dle Smlouvy. Místem Plnění je sídlo Zhotovitele.
 3. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě, přičemž odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 4. Na základě Smlouvy se Smluvní strany zavazují ke spolupráci, přičemž přesné zadání jednotlivých Plnění a činností, jejich rozsah, cena, časový plán realizace činností a obsah činností budou blíže specifikovány v projektovém zápisu, který se jeho podpisem stane nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Projektový zápis“).
 5. O každém osobním jednání Smluvních stran, které se týká plnění dle Smlouvy, bude vyhotoven zápis (dále jen „Zápis z jednání“), ve kterém bude uvedeno datum a místo jednání, kdo se jednání zúčastnil, co bylo předmětem jednání a výsledek jednání. Zápis z jednání není změnou Smlouvy ani změnou Projektového zápisu, není-li v něm výslovně uvedeno jinak.
 6. Koordinací činností a poskytnutí součinnosti při realizaci činností mohou být pověřeny další osoby neuvedené ve Smlouvě nebo Projektovém zápisu, které však nejsou pověřené ani zmocněné k podpisu Projektových zápisů, protokolů o předání a převzetí činností nebo jejich částí, ke sjednávání a schvalování dalších podmínek a dokumentů dle Smlouvy, a ke změnám Smlouvy a jakýmkoli dalším úkonům v souvislosti se Smlouvou.
 7. Ustanovení uvedená níže u jednotlivých Smluv se použijí přiměřeně i na ostatní Smlouvy, pokud je tyto výslovně neupravují.

 

II.

Smlouva o dílo a spolupráci

 1. Dílem prováděným společností MINION podle Smlouvy se rozumí zejména webové aplikace Objednatele, navazující činnosti související s rozvojem a provozem těchto webových aplikací, lokalizace webových aplikací Objednatele, internetová reklama, statistiky návštěvnosti, optimalizace pro vyhledávače, a konzultace související s aktivitami Objednatele v oblasti internetu a online médií (dále jen „Dílo“).
 2. Pokud se jakákoliv vlastnost nebo funkcionalita Díla nenachází ve Smlouvě a/nebo v Projektovém zápisu, není v tom případě ani součástí Díla, a společnost MINION není povinna Dílo s touto vlastností nebo funkcionalitou provést.
 3. Jednotlivé činnosti Smluvních stran podle Smlouvy budou dále prováděny na základě Projektových zápisů, které budou vycházet z dané Smlouvy a budou obsahovat údaje a skutečnosti, na kterých se Smluvní strany dohodnou v rámci vytvoření optimálních podmínek pro realizaci a užívání jednotlivých Děl.
 4. Pro účely realizace Díla dle Smlouvy se Objednatel zavazuje předat společnosti MINION veškeré relevantní podklady a sdělit své požadavky, které musí být všechny uvedeny v Projektovém zápisu; společnost MINION se tyto zavazuje při realizaci Díla dle Smlouvy vhodně použít a zapracovat, aby mohlo být Dílo Objednatele řádně dokončeno a užíváno.
 5. Objednatel se zavazuje, že předá společnosti MINION zejména veškeré podklady nezbytné pro vytvoření Díla (zadání, popis funkcionality, strukturu, texty, obrazové ilustrace, vzorky dat, apod.), a to ve formě dat textového souboru zaslaného společnosti MINION elektronickou poštou, a to přímo osobě uvedené ve Smlouvě jako osobě kontaktní, vyžadující zpětné potvrzení touto kontaktní osobou, popřípadě jinou osobou jménem společnosti MINION, popřípadě předanou na datových médiích nebo v tištěné podobě, v termínu stanoveném v Projektovém zápisu. V případě, že v průběhu provádění Díla budou pro řádné dokončení Díla nutné další podklady, zavazuje se Objednatel předat tyto podklady na žádost společnosti MINION, která může být učiněna i elektronickou poštou v přiměřené lhůtě s ohledem na obsah a rozsah těchto podkladů, na které se Smluvní strany dohodnou, nejpozději však do 3 pracovních dnů od žádosti ze strany společnosti MINION. V případě, že tyto podklady nebude možné vzhledem k jejich obsahu nebo technickým parametrům použít k dokončení Díla, je Objednatel povinen zjednat na základě upozornění společnosti MINION nápravu a dodat společnosti MINION nové podklady. Termín dokončení Díla uvedený v příslušném Projektovém zápise se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou společnost MINION nemohla řádně provádět Dílo.
 6. V případě, že Objednatel nedodá podklady ani po upomínce společnosti MINION v přiměřené dodatečné lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů od upomínky ze strany společnosti MINION, má společnost MINION právo od Smlouvy nebo od její oddělitelné části, na které se vztahuje prodlení Objednatele, odstoupit.
 7. V případě, že společnost MINION vznese požadavek na součinnost (např. doplňující dotaz), je Objednatel povinen poskytnout tuto součinnost do 3 pracovních dnů, v opačném případě je společnost MINION oprávněna (i) pozastavit provádění Díla až do poskytnutí součinnosti nebo (ii) rozhodnout na základě svého vlastního uvážení a pokračovat v provádění Díla na odpovědnost a náklady Objednatele; Objednatel není oprávněn namítat nebo reklamovat způsob provedení Díla ohledně skutečností, které byly předmětem žádosti o poskytnutí součinnosti a které společnost MINION rozhodla na základě svého vlastního uvážení. Termín dokončení Díla uvedený v příslušném Projektovém zápise se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou společnost MINION nemohla řádně provádět Dílo.
 8. Za věcnou správnost vzájemně odsouhlasené funkcionality, použitých grafických motivů a textů nese odpovědnost Objednatel.
 9. Společnost MINION se zavazuje dodržet pokyny Objednatele související s realizací Díla, tj. v grafické podobě Díla dodržet funkční požadavky, barevná schémata a provedení podle podkladů Objednatele, popřípadě další Objednatelem přesně specifikované požadavky, pokud je to technicky možné. Objednatel se zavazuje poskytnout společnosti MINION veškerou součinnost, zejména ohledně grafické podoby Díla, tak, aby byl splněn účel dané Smlouvy, tj. aby mohlo být Dílo řádně a včas dokončeno.
 10. Objednatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výsledek Díla může být z pohledu správnosti, kvality, kreativního řešení a souladu se záměrem Objednatele vnímán Smluvními stranami rozdílně. Objednatel se z tohoto důvodu zavazuje poskytnout společnosti MINION veškeré podklady s maximální možnou přesností a podrobností, aby byly požadavky Objednatele na Dílo splněny v nejvyšší možné míře. Za různorodý výklad a nejasnosti v Projektových zápisech, předaných podkladech a údajích nese odpovědnost Objednatel, a Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá specifikaci v Projektových zápisech.
 11. Veškeré požadavky a pokyny Objednatele na změnu Díla nebo Projektového zápisu po podpisu Projektového zápisu nebo po řádném protokolárním předání konečné verze Díla nebo jeho části společností MINION Objednateli jsou považovány za aktualizaci Díla (dále jen „Aktualizace“). Aktualizace se považuje za nové dílo, a proto o ní Smluvní strany vždy mezi sebou musí uzavřít nový Projektový zápis nebo jinou formu dohody (např. formou e-mailové objednávky Objednatele, která bude potvrzena společností MINION, nebo formou e-mailové nabídky společnosti MINION, která bude potvrzena Objednatelem). Nebude-li cena za Aktualizaci stanovena v novém Projektovém zápisu nebo v objednávce Objednatele nebo v nabídce společnosti MINION, řídí se poskytování těchto služeb cenami dle již uzavřené Smlouvy.
 12. Je-li Dílo dle Projektového zápisu součástí širšího projektu, jehož zpracování si Objednatel zadal u více zhotovitelů, je povinen informovat o této skutečnosti společnost MINION v Projektovém zápisu. Objednatel je povinen koordinovat činnosti jednotlivých zhotovitelů tak, aby Dílo mohlo být včas dokončeno.
 13. V případě jakéhokoliv prodlení Objednatele, je společnost MINION současně oprávněna prodloužit o přiměřenou lhůtu termín dokončení Díla nebo jeho části, a to z důvodu plánování a využití provozních kapacit, a není o tuto přiměřenou lhůtu v prodlení se dokončením Díla nebo jeho části.
 14. Společnost MINION se zavazuje, že návrhy realizace Díla předloží Objednateli v elektronické podobě (v případě webové aplikace v pracovní podobě v testovacím prostředí specifikovaném v Projektovém zápisu) ke schválení Objednateli, a to v dohodnutých termínech stanovených v Projektových zápisech, které jsou pro Smluvní strany závazné.
 15. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k návrhu realizace Díla nebo jeho části v termínu stanoveném Projektovým zápisem. Pokud takový termín není v Projektovém zápise stanoven, zavazuje se Objednatel vyjádřit se k takovému návrhu nejpozději do 5 pracovních dnů od předání návrhů realizace Díla nebo výzvy společnosti MINION. V případě, že se Objednatel nevyjádří k návrhu realizace Díla v termínu stanoveném Projektovým zápisem, nejpozději však uplynutí výše uvedené lhůty od předání návrhů realizace Díla nebo výzvy společnosti MINION, má se za to, že je návrh realizace Díla v plném rozsahu schválen.
 16. Schválení a převzetí Díla nebo jeho části bude Smluvními stranami provedeno písemnou formou na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“).
 17. Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke konečné verzi Díla nebo jeho části v termínu stanoveném Projektovým zápisem. Pokud takový termín není v Projektovém zápise stanoven, zavazuje se Objednatel vyjádřit se ke konečné verzi Díla nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy společnosti MINION. V případě, že se Objednatel nevyjádří ke konečné verzi Díla nebo jeho části v termínu dle tohoto odstavce, nebo nepodepíše na výzvu společnosti MINION neprodleně Předávací protokol a Dílo bude spuštěno nebo bez podstatných vad připraveno ke spuštění, má se za to, že je Dílo provedeno a předáno.
 18. Konečná verze Díla nebo jeho části bude společností MINION předána Objednateli formou stanovenou a v termínu dohodnutém v Projektovém zápisu. Pokud není forma předání Díla v Projektovém zápisu stanovena, považuje se za předání Díla dle jeho charakteru buď odeslání Díla elektronickou poštou Objednateli nebo vystavení Díla do testovacího nebo produkčního prostředí přístupného Objednateli prostřednictvím internetu.
 19. Objednatel si je vědom skutečnosti, že cena Díla uvedená v Projektovém zápisu nemusí být konečná. Pokud je za účelem provedení Díla nutné provedení dalších činností a/nebo vynaložení dalších nákladů, které nejsou uvedeny v Projektovém zápisu nebo jsou uvedeny v nižším rozsahu (např. z důvodu absence předimplementační analýzy, nutné subdodávky třetí osoby, upřesnění požadavků Objednatele, komunikace Smluvních stran, zapracování změn návrhů Díla, zapracování změn kreativního řešení Díla apod.), je společnost MINION oprávněna s předchozím souhlasem Objednatele, který může být učiněn i elektronickou poštou, tyto činnosti provést a/nebo náklady uskutečnit a Objednatel je povinen zaplatit za tyto činnosti cenu, jejíž výše se řídí cenami dle již uzavřené Smlouvy, a za náklady cenu těchto nákladů.
 20. V případě, že součástí Projektového zápisu je výkon činností k zabezpečení plynulého chodu a rozvoje Díla po jeho provedení, použijí se pro provádění těchto činností a úhradu jejich ceny přiměřeně ustanovení části 4. Smlouva o poskytování servisních služeb těchto Obchodních podmínek.
 21. Objednatel bere na vědomí, že některé služby a produkty třetích stran, které budou použity při provádění Díla a které byly bezplatné, mohou být následně ze strany třetích osob zpoplatněny; v takovém případě je společnost MINION povinna o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu informovat a Objednatel je povinen hradit jejich cenu. V případě, že se Smluvní strany dohodnou, že cenu těchto služeb a produktů bude Objednatel hradit prostřednictvím společnosti MINION, bude Objednatel hradit tuto cenu na základě faktury vystavené společností MINION měsíčně, čtvrtletně nebo ročně předem dle jejich povahy a uvážení společnosti MINION nebo dle dohody Smluvních stran.
 22. Objednatel může v souvislosti s Dílem a/nebo Smlouvou objednat písemně nebo formou elektronické pošty i další služby, které nejsou uvedeny v Projektovém zápisu a nejsou součástí Díla (např. konzultace, další rozvoj Díla, úprava konfigurací, licenční poplatky, hosting, správa domén apod.; dále jen „Ostatní služby“). V případě opakovaného nebo dlouhodobého poskytování Ostatních služeb i po provedení Díla je cena Ostatních služeb splatná na základě faktury vystavené společností MINION měsíčně, čtvrtletně nebo ročně předem dle jejich povahy a uvážení společnosti MINION nebo dle dohody Smluvních stran.
 23. Pokud není v Projektovém zápisu sjednáno jinak, je cena Díla hrazena ve dvou částech, přičemž první část ceny Díla ve výši 50 % celkové ceny Díla dle Projektového zápisu je hrazena na základě faktury, kterou je společnost MINION oprávněna vystavit po zahájení realizace Díla, a zbývající část ceny Díla je hrazena na základě faktury, kterou je společnost MINION oprávněna vystavit nejdříve ke dni uvedení Díla do provozu nebo provedení Díla.
 24. Případné další náklady, zejména získání a užívání licencí (např. serverová softwarová platforma, fotografie, zvuky, hudba, šablony, motivy, grafické fonty, strojové jazykové překlady textu, technologie pro převod textu na mluvené slovo, informační zdroje obsahu, mapové aplikace, vyhledávací aplikace, ostatní licence a podlicence nutné k provedení a provozování Díla apod.) a ostatní náklady nezbytné k dokončení Díla, které nejsou uvedené v Projektovém zápisu (dále jen „Ostatní náklady“), nejsou součástí ceny Díla a nese je Objednatel, není-li v Projektovém zápisu stanoveno jinak. V případě, že se Smluvní strany dohodnou, že cenu těchto Ostatních nákladů bude Objednatel hradit prostřednictvím společnosti MINION, bude Objednatel hradit tuto cenu na základě faktur vystavených společností MINION v průběhu provádění Díla, a to zálohově nebo po jejich úhradě společností MINION dle uvážení společnosti MINION nebo dle dohody Smluvních stran.
 25. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv platby společnosti MINION, je společnost MINION současně oprávněna (i) prodloužit o přiměřenou lhůtu termín dokončení Díla nebo jeho části, a to z důvodu plánování a využití provozních kapacit, a/nebo (ii) pozastavit provádění Díla a/nebo (iii) pozastavit poskytování jakýchkoli služeb, a není o tuto přiměřenou lhůtu nebo dobu pozastavení provádění Díla a/nebo poskytování služeb v prodlení s dokončením Díla nebo jeho části nebo s poskytováním služeb.
 26. Vlastníkem prováděného Díla a veškerých práv k němu je až do zaplacení celé ceny Díla a veškerých Ostatních nákladů týkajících se Díla společnost MINION.
 27. Společnost MINION poskytuje záruku za Dílo na níže uvedené vady Díla po dobu 24 měsíců ode dne dokončení Díla bez podstatných vad, přičemž společnost MINION odpovídá v rámci záruky pouze za vady Díla, jež mělo Dílo v době jeho předání Objednateli.
 28. Vadou Díla se rozumí, že Dílo prokazatelně neodpovídá požadavkům Objednatele na technickou funkcionalitu uvedeným ve Smlouvě a příslušných Projektových zápisech.
 29. Podstatnou vadou Díla se rozumí takový nedostatek, který svou povahou z podstatné části znemožňuje řádné užívání Díla dle požadavků Objednatele na technickou funkcionalitu Díla uvedených ve Smlouvě a příslušných Projektových zápisech.
 30. Za vadu Díla se nepovažuje takový nedostatek, který vyplývá z nejasných, nesprávných nebo neúplných podkladů a údajů dodaných Objednatelem a který si společnost MINION z tohoto důvodu vyložila jinak než Objednatel. Pokud parametry užití Díla (např. návštěvnost, objem dat apod.) překročí původně předpokládané běžné hodnoty hostingu, na kterém je Dílo provozováno, a Dílo nebude z tohoto důvodu splňovat požadavky na technickou funkcionalitu, nejedná se o vadu Díla.
 31. V případě jakýchkoliv zásahů Objednatele do Díla nebo změny jeho provozování, pokud tyto zásahy nebudou mít povahu běžného užívání, zejména při zásahu do zdrojového kódu Díla nebo jeho přesunu k jinému provozovateli hostingu bez součinnosti společnosti MINION, záruka za Dílo zaniká.
 32. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zjištění vady Díla oznámit písemně společnosti MINION vady Díla.
 33. Objednatel má v případě oprávněně uplatněných vad nárok na bezplatnou opravu vadného Díla společností MINION. Neodstraní-li společnost MINION vadu ani v dodatečné přiměřené lhůtě nebo oznámí-li, že vady Díla neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla. V případě, že se jedná o neodstranitelnou podstatnou vadu Díla je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Neoznámí-li Objednatel společnosti MINION volbu nároku společně s oznámením vady, má nárok z vady Díla jako u nepodstatného porušení Smlouvy.
 34. Společnost MINION se zavazuje, že posoudí písemně oznámené vady Díla a oznámí Objednateli výsledek posouzení do 5 pracovních dnů od jejich písemného oznámení. V případě podstatné vady Díla je společnost MINION povinna vadu odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů a v případě ostatních vad Díla dle tohoto článku Obchodních podmínek do 30 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku posouzení vady Díla společností MINION Objednateli.

 

III.

Smlouva o poskytování hostingu 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2014.

 

Pokud Vám jakékoli ustanovení není jasné, neváhejte se na nás obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Váš tým Minion Interactive